Avtalevilkår

Campingvogn/bobil

Leietaker/sjåfør:

 • Leietaker må være fylt 25 år og innehaver av gyldig førerkort for kombinasjonen av bil og campingvogn hvis dette er nødvendig.
 • Uten kl. BE eller større må ikke tillatt totalvekt av bil og campingvogn overstige 3500 kg.

Bestilling:

 • Ved bestilling bekrefter man avtalevilkårene ved og krysse av på bestillingssiden vår.
 • Depositum er angitt pr. utleieobjekt.
 • Leiekontrakt/bestilling er bindende for begge parter ved fullført bestilling. Betaling utføres med kort ved avhenting bortsett fra depositumet som betales kontant.
 • Ut- og innlevering skjer på torsdager og søndager dersom ikke annet er avtalt.
 • Vognen/bobilen skal være godt rengjort inn – og utvendig, likeledes skal toalett og eventuell avfallstank være tømt. Gassforbruk avregnes.

Leietakers ansvar:

 • Campingvognen/bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker alt ansvar for at vognen/bobilen fungerer og brukes forskriftsmessig og med nødvendig aktsomhet. Dersom feil oppstår må utleier omgående kontaktes.
 • Vi forutsetter en forsiktig behandling av vognen/bobilen slik at turen blir vellykket.
 • Vognen/bobilen er røyk og dyrefrie. Brudd på dette belastes med kr 5.000,- pluss rengjøringskostnader etter regning.
 • Dersom uforutsette problemer oppstår er leietaker pliktig å ta kontakt med Trondheim-utleie så snart problemet er oppdaget for å prøve å løse det. Erstatning for evt. redusert bruk av vognen/bobilen gis ikke for feil og mangler som rapporteres ved tilbakelevering.
 • Skader på vogn/bobil som ikke fremgår av rapport på utleveringsdag belastes leietaker dersom leietaker ikke gjør utleier oppmerksom på skaden innen 24 timer etter utleiens start, eller så snart leietaker oppdager skaden.
 • Mindre driftsforstyrrelser og forhold som leietaker selv kan (eller burde kunnet) ordne, gir ikke grunn til prisavslag. (F.eks. sikringer, skruer, feilaktig bruk, etc.)
 • Leietaker plikter og ikke benytte vognen/bobilen til festival eller liknende arrangement.

Avbestilling:

 • Ved en eventuell avbestilling betales et avbestillingsgebyr på 10% av den totale leiesummen, hvis ikke annet er oppgitt.
 • Ved avbestilling etter 45 dager før leiens start må leien betales fullt ut, så fremt ny utleie for valgte periode ikke oppnås.

Havari:

 • Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie dersom det oppstår tyveri, underslag, skade eller havari o.l. på den bestilte vognen/bobilen. Innbetalt depositum og leie refunderes uavkortet.
 • Oppstår feil eller skade underveis som ikke skyldes leietaker, får leietaker refundert leie for det antall dager campingvognen/bobilen er til reparasjon dersom forsinkelsen er mer enn et døgn. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker gis ingen refusjon.

Forsikring:

 • Leieprisen inkluderer kaskoforsikring. Ansvarsforsikringen følger bilen (gjelder for campingvogn). Ved kaskoskade må leietaker betale egenandel på kr. 15.000.- pr. skade. Ved tyveri eller ran dekker vognens/bobilens forsikring kun utstyr som tilhører vognen/bobilen.
 • NB! Ved skade skal skademelding fylles ut og overleveres utleier uansett skade.

Skader:

 • Skader som skyldes leietakers bruk av vognen/bobilen som f.eks., men ikke begrenset til: Brukne håndtak, riper innvendig, tilsølte tekstiler, dekkes i sin helhet av leietaker inkl. arbeidsomkostninger og evt. tapt utleie.

Leieprisen:

 • Leien betales ved eller like før avhenting av vognen. Evt. depositum skal også være betalt før utleie skjer.

Depositum:

 • Dersom campingvognen/bobilen leveres tilbake til avtalt tid, rengjort og uten skade, refunderes depositum uavkortet. Evt. overforbruk av gass, diesel, eller andre utgifter vil bli avregnet.

Ekstrautstyr/ekstra tjenester:

 • Utvendig vask kr. 1500.-
 • Innvendig kr. 2000.-
 • Vask av kjøkkenutstyr kr. 250.-
 • Vask av fortelt kr. 500,-
 • Tømming av toalett kr. 1.500.-
 • Tømming av spillvann: 500,-
 • Fylling av Diesel: 500,- + diesel

Rengjøring/tømming:

 • Vognen/bobilen skal leveres inn- og utvendig rengjort dersom ikke annet er avtalt. Ved manglende rengjøring (ikke avtalt) belastes dobbel pris av vanlig vaskepris.
 • Ønsker du at vi tar rengjøringen/tømmingen må dette være avtalt på forhånd. NB! Normal vask.
 • Tilsølte tekstiler, unormalt søl i benker, toalett osv. vil avregnes og belastes separat.
 • Da vognen/bobilen går hele tiden i sommerhalvåret er tiden til service og reparasjoner minimal. Av hensyn til de som skal ha vognen/bobilen etter deg forventer vi at du tar godt vare på den og leverer den i riktig tid slik at de også kan nyte godt av en hyggelig og problemfri vogn.

Ved og godta disse vilkår stiller leietaker seg fullt og helt ut ansvarlig for campingvognen under leie perioden.

ATV

 1. I leietiden og inntil ATVen er tilbake til eier, bærer leietaker alt ansvar for ATVen og bruken av den som om han selv var eier av den.
 2. Leietaker plikter å sørge for det daglige tilsyn med ATVen.
 3. Leier skal dekke utgifter til bensin som brukes i leietiden.
 4. Leier plikter å returnere kjøretøyet i rengjort stand til avtalt tid og sted og med full drivstofftank
 5. ATVen må ikke brukes:
  • av personer påvirket av alkohol eller andre berusende midler
  • til noen form for ulovlig virksomhet
  • av noen andre enn leietaker uten utleiers samtykke
  • i løp, fartsprøve eller konkurranse
  • av personer uten gyldig førerkort
 6. Leietaker plikter å behandle ATVen på en aktsom og forsvarlig måte.
 7. Leier er erstatningsansvarlig for all skade påført personer eller kjøretøy dersom skaden skyldes
  uaktsomhet. Uavhengig av skyld, er leieren økonomisk ansvarlig for skader påført ATVen i leieperioden, begrenset oppad til den egenandel som fremgår av leiekontrakten. Leier er i alle tilfeller økonomisk ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen.
 8. Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved driftsstans av kjøretøyet. Utleier er ikke ansvarlig for tap eller skade på gjenstander som leier eller andre personer transporterer eller oppbevarer i kjøretøyet i leieperioden.

NB! Avbestilling må skje minimum 7 dager før leiedato. Avbestillinger utført mindre enn 7 dager før leiedato belastes 10% av totalsumen i avbestillingsgebyr.

Ved og godta disse vilkårene stiller du deg som leietaker fullt ut ansvarlig for ATVen – Alt ansvar og erstatningsplikter er leietakers ansvar.

Ved skade på leid ATV faktureres leietaker egenandel à kr. 15 000,- inkl. MVA.

Tilhenger

 1. Hengeren skal besiktes av utleier og leietaker før overtagelse. Eventuelle skader skal skrives som en merknad i leiekontrakten.
 2. Sjåfør må ha gyldig førerkort for kjøring med tilhenger
 3. Sjåføren eller person over 18 år må underskrive leiekontrakt
 4. Hengeren skal plasseres/leveres der den ble hentet.
 5. Hengeren skal rengjøres ved tilbakelevering. Dvs. tom og helt ren. Hvis dette ikke overholdes blir det fakturert et straffegebyr på kr. 500,- inkl mva. til leietaker.
 6. Henger skal besiktes av utleier ved tilbakelevering.
 7. Ved mangel eller skade skal dette meldes øyeblikkelig til utleier. Skader påført under leieperioden vil bli fakturert til leietaker.
 8. Egenandel på forsikring ved skade er 7500 inkl mva.
 9. Leietaker står ansvarlig for alle kostnader vi skulle bli påført grunnet leietakers bruk av hengeren fra det offentlige eller andre.
 10. Sjåfør er ansvarlig for at det kjøres i samsvar med vegtrafikkloven.
 11. Ved tyveri er leietaker fullt ansvarlig og må erstatte tilhengeren. Egenandel ved tyveri er 15000,- inkl mva.

Snøscooter

 1. I leietiden og inntil snøscooteren er tilbake til eier, bærer leietaker alt ansvar for snøscooteren og bruken av den som om han selv var eier av den.
 2. Leietaker plikter å sørge for det daglige tilsyn med snøscooteren, oljenivå skal kontrolleres jevnlig i leieperioden, Eventuelle feil meldes utleier uten opphold.
 3. Leier skal dekke utgifter til bensin og olje som brukes i leietiden.
 4. Leier plikter å returnere kjøretøyet i rengjort stand til avtalt tid og sted og med full drivstofftank
 5. Scooteren må ikke brukes:
  • av personer påvirket av alkohol eller andre berusende midler
  • til noen form for ulovlig virksomhet
  • av noen andre enn leietaker uten utleiers samtykke
  • i løp, fartsprøve eller konkurranse
  • av personer uten førerkort klasse S
 6. Leietaker plikter å behandle snøscooteren på en aktsom og forsvarlig måte.
 7. Leier er erstatningsansvarlig for all skade påført personer eller kjøretøy dersom skaden skyldes uaktsomhet. Uavhengig av skyld, er leieren økonomisk ansvarlig for skader påført snøscooteren i leieperioden, begrenset oppad til den egenandel som fremgår av leiekontrakten. Leier er i alle tilfeller økonomisk ansvarlig for alle skader som ikke dekkes av forsikringen.
 8. Utleier er ikke økonomisk ansvarlig for tidstap eller annet tap som leier måtte påføres ved
  driftsstans av kjøretøyet. Utleier er ikke ansvarlig for tap eller skade på gjenstander som leier eller andre personer transporterer eller oppbevarer i kjøretøyet i leieperioden.

Vi gjør oppmerksom på at endring av snøscooter type kan forekomme. Dersom endringen ikke er fra 800ccm til 600ccm vil ikke dette være krediteringsgrunnlag eller gi prisreduksjon.

NB! Avbestilling må skje minimum 7 dager før leiedato. Avbestillinger utført mindre enn 7 dager før leiedato belastes 10% av totalsumen i avbestillingsgebyr.

Ved og godta disse vilkårene stiller du deg som leietaker fullt ut ansvarlig for snøscooteren – Alt ansvar og erstatningsplikter er leietakers ansvar.

Ved skade på leid snøscooter faktureres leietaker egenandel à kr. 15 000,- inkl. MVA.

Utviklet av VIMAR.NO